Đăng Nhập

CÁC DÂN TỘC TỈNH KON TUM

Cuối năm 2013, toàn tỉnh có 113.820 hộ, 480.709 khẩu; trong đó dân tộc thiểu số là 57.536 hộ, 260.709 khẩu, chiếm 54,2% so với dân số toàn tỉnh. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh cuối năm 2013 có 21.848 hộ nghèo, chiếm 19,19%; 7.510 hộ cận nghèo chiếm 6,60%. Trong đó, hộ nghèo DTTS là 20.216 hộ, chiếm 35,14% hộ dân tộc thiểu số và chiếm 92,53 % hộ nghèo toàn tỉnh; hộ cận nghèo DTTS là 6.371 hộ, chiếm 11% hộ DTTS và chiếm 84,8 % hộ cận nghèo toàn tỉnh.

Tính đến thời điểm 30/6/2014 (theo kết quả thống kê, điều tra của Ban Dân tộc) toàn tỉnh có 115.449 hộ/486.660 khẩu; trong đó DTTS là 59.120 hộ/268.548 khẩu, chiếm 55,18% so với dân số toàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 28 dân tộc cùng sinh sống xen kẽ nhau, trong đó có 6 dân tộc tại chỗ: Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ -Triêng, Brâu, Rơ Măm. Ngoài ra, còn có các dân tộc từ miền Bắc di cư vào như: Tày, Nùng, Thái, Mường, Thổ, Sán Dìu, Sán Chay, MNông, Dao, Lào, Giáy; từ miền Trung có các dân tộc như: Cơ Tu, Cor, Vân Kiều, Hre, Ra Giai, Co Ho, Ê Đê, Tà Ôi; từ miền Nam có 02 dân tộc là Hoa, Khơ Me.

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum giới thiệu khái quát một số nét về các dân tộc bản địa có quá trình sinh sống lâu đời tại tỉnh Kon Tum:

1. Người Xơ Đăng (Chi tiết)

2. Người Gia Rai (Chi tiết)

3. Người Ba Na (Chi tiết)

4. Người Giẻ - Triêng (Chi tiết)

5. Người Brâu (Chi tiết)

6. Người Rơ Măm (Chi tiết)

Tổ Biên tập