Đăng Nhập
CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC CẤP TỈNH TỪ KHI TÁI LẬP TỈNH KON TUM
 
Đ/c Rô Mô Sô Ra Đ/c Nguyễn Tấn Quyết
Nguyên Trưởng Ban Dân tộc
(1993-1997; 2001-2008)
Nguyên Phó Ban ĐCĐC-KTM (1993-1994)
   
 Đ/c Nguyễn Văn Thái  Đ/c Phạm Văn Long
 Nguyên Phó Chi cục trưởng
và Chi cục trưởng
Chi cục Dân tộc - ĐCĐC - KTM(1995-2000)
 Nguyên Phó Ban Dân tộc Tôn giáo (2001-2005)
   
 Đ/c Trần Bảng  Đ/c Đặng Quang Ngọc
 Nguyên Phó Chi cục trưởng
Chi cục Dân tộc-ĐCĐC-KTM (1998-2000)
 Nguyên phó Ban Dân tộc (2005-2010)
   
Đ/c Rơ Châm Long Đ/c Rơ Châm Giáo
Nguyên Phó Ban Dân tộc (2005-2008) Nguyên Trưởng Ban Dân tộc (2008-2014)
Đ/c Đặng Luận
Nguyên Phó Ban Dân tộc(2010-2014)