Bạn đang ở :   Giới thiệu > Tổ chức bộ máy
    Đăng Nhập
TỔ CHỨC BỘ MÁY
I. LÃNH ĐẠO BAN

TRƯỞNG BAN
Ka Ba Thành

PHÓ TRƯỞNG BAN
U Minh Nam

PHÓ TRƯỞNG BAN
Y Hằng

PHÓ TRƯỞNG BAN
Hà Hồng Duy
Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Dân tộc - Xem tại đây

 

II. CÁC TỔ CHỨC THAM MƯU GIÚP VIỆC
1. Văn phòng (Chi tiết)
2. Thanh tra (Chi tiết)
3. Phòng Chính sách Dân tộc (Chi tiết)
4. Phòng Tuyên truyền và Địa bàn (Chi tiết)