Đăng Nhập

PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

 

TRƯỞNG PHÒNG
Trần Văn Tấn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Phước
CHUYÊN VIÊN
Phạm Thị Mỹ Hạnh
CHUYÊN VIÊN
Nguyễn Xuân Lộc

 

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án quan trọng về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

2. Tham mưu tổ chức thực hiện và hướng dẫn các địa phương thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo, vùng căn cứ địa cách mạng, công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu công tác tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật.

4. Kiểm tra việc thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc sau khi được phê duyệt.

5. Tổng hợp theo định kỳ và đột xuất việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

6. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về chính sách dân tộc đối với Phòng Dân tộc cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

8. Chủ trì tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Tham gia thẩm định các dự án, đề án do các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

9. Tham mưu thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 theo Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.