PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỊA BÀN

 

TRƯỞNG PHÒNG
Trần Thị Diệu Hằng
CHUYÊN VIÊN
Bùi Văn Thắng
CHUYÊN VIÊN
Ksor H'Nhuên


Chức năng, nhiệm vụ:

1. Tham mưu: Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; Tuyên truyền về công tác dân tộc trên các phương tiện thông tin; Vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Nắm bắt tình hình nổi cộm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về an ninh nông thôn, tình hình tôn giáo, thiên tai, dịch bệnh, khiếu kiện, khiếu nại, tâm tư nguyện vọng của đồng bào…

3. Tiếp nhận những kiến nghị của công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc, tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số và những vấn đề khác về dân tộc xem xét trình và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Tham mưu thực hiện các chủ trương của Đảng về quyền dùng tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Tham mưu công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

5. Theo dõi công tác nội chính của cơ quan; tham gia tổ giúp việc cho ban chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; công tác phòng chống tội phạm.

6. Tham mưu công tác điều tra, nghiên cứu, tổng hợp về nguồn gốc lịch sử, sự phát triển của các dân tộc; đời sống văn hóa, phong tục tập quán, xác định thành phần dân tộc, danh mục các thành phần dân tộc và những vấn đề khác về dân tộc trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp. Thống kê thành phần các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao (Thông tư 03/2015/TT-UBDT).

8. Theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc đối với Kế hoạch số 1285/KH-UBND, ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 14/2/2015 về thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 10/9/2014 của Thủ tướng chính phủ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

9. Theo dõi, tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước.