Bạn đang ở :   Giới thiệu > Tổ chức bộ máy > Thanh tra
    Đăng Nhập

THANH TRA

 

PHÓ CHÁNH THANH TRA
Đặng Quang Hưng
THANH TRA VIÊN
Phan Xuân Cảnh

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, đơn thư tố cáo theo quy định của pháp luật.

3. Tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong thẩm quyền được giao.

4. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng chuyên môn, giúp việc thuộc Ban thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan.

5. Thường trực, tham mưu thực hiện công tác giúp đỡ xã kết nghĩa Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông theo Nghị quyết của Tỉnh ủy.

6. Tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất các lĩnh vực được giao.