Bạn đang ở :   Giới thiệu > Tổ chức bộ máy > Văn phòng
    Đăng Nhập

VĂN PHÒNG

 

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Hưng

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Rơ Châm Lê
 
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Kim Thị Thu Hồng
VĂN THƯ
Nguyễn Thị Phượng
NHÂN VIÊN
Lê Văn Thắng
  CHUYÊN VIÊN
Trần Thị Y Tú


Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chủ trì tham mưu Dự thảo các văn bản:

- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc.

- Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban; Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Ban theo quy định của pháp luật.

- Quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước được UBND tỉnh giao.

3. Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ các phòng phục vụ họp giao ban hàng tuần; tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm của cơ quan và các báo cáo khác theo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng.

4. Tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Tham mưu công tác phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và công chức là người dân tộc làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm công chức tại cơ quan nhà nước ở địa phương

6. Tham mưu việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của văn phòng, các phòng thuộc Ban Dân tộc; quản lý tổ chức biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Thực hiện công tác hành chính quản trị; văn thư, lưu trữ; quản lý, điều hành phương tiện đi lại, cơ sở vật chất, tài sản của cơ quan; tổ chức thực hiện ngân sách được giao của cơ quan, công tác kế toán; tổ chức lực lượng tự vệ cơ quan, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác y tế, vệ sinh môi trường của cơ quan…

8. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng xét nâng lương, tham mưu thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan.

9. Đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch công tác; phối hợp với các phòng chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất, chương trình các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban và của ngành.

10. Tham mưu thực hiện công tác pháp chế.

11. Tham mưu thực hiện Chương trình phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về triển khai thực hiện, giám sát kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc.