Đăng Nhập

Ngày 15/02/2017 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn Kon Tum năm 2017 (Xem tại đây)

Theo đó, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 804 người có uy tín, tăng 41 người so với năm 2016; trong đó người có uy tín giữ nguyên so với năm 2016: 647 người, người có uy tín thay thế 115 người, người có uy tín bầu bổ sung mới 42 người.

Cụ thể:

1. Thành phố Kon Tum: 81 người (Xem)

2. Huyện Đăk Glei: 132 người (Xem)

3. Huyện Kon Plong: 108 người (Xem)

4. Huyện Tu Mơ Rông: 98 người (Xem) 

5. Huyện Đăk Hà: 80 người (Xem)

6. Huyện Sa Thầy: 78 người (Xem)

7. Huyện Ngọc Hồi: 68 người (Xem)

8. Huyện Kon Rẫy: 65 người (Xem)

9. Huyện Đăk Tô: 62 người (Xem)

10. Huyện Ia H'Drai 32 người (Xem)