Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước do Trung ương và địa phương ban hành từ năm 2009 đến nay, việc triển khai công tác cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 2.985 cán bộ, công chức, viên chức (CBCC,VC) người dân tộc thiểu số (DTTS)/18.814 người, chiếm tỷ lệ 15,86% tổng số CBCC,VC toàn tỉnh. Trong đó cấp tỉnh có 652/6.266 người, chiếm 14,67%, cấp huyện có 1.409 người/10.126 người, chiếm 14,67%, cấp xã có 923/2.422 người, chiếm 46,67%.


Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum phối hợp với Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc tổ chức bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trong giai đoạn 2010- 2017 tổng số CB,CC,VC người DTTS được đào tạo là 6.717 lượt người. Qua đánh giá kết quả đào tạo, phần lớn đội ngũ cán bộ người DTTS sau khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ các mặt đã phát huy được trình độ, năng lực trong quá trình tham mưu triển khai nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Đây là kết quả tích cực về công tác tổ chức cán bộ người DTTS thời gian qua trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể:

Đối với CBCC,VC cấp tỉnh, cấp huyện người DTTS đã cử đi đào tạo là 3.335 lượt người. Trong đó, cử nhân, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị 160 người; Quản lý nhà nước chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên 104 người; đào tạo kĩ năng nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng tập huấn khác 3.069 người; về đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài 02 người.

Đối với CBCC cấp xã người DTTS đã cử đi đào tạo là 3.382 lượt người. Trong đó: cử nhân, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị 424 người; Quản lý nhà nước chuyên viên chính, chuyên viên 38 người; đào tạo kĩ năng nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng tập huấn khác 2.920 người.

Ngoài ra, từ năm 2010 đến nay, tỉnh đã cử đi đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đối với CBCC,VC người DTTS cho tổng cộng 41 người, cụ thể: Thạc sỹ là 38 người, Tiến sỹ và tương đương là 03 người.

Về chính sách xây dựng cơ chế đặc thù trong công tác tuyển dụng CCVC người DTTS: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chính sách ưu tiên tuyển dụng người DTTS trong các kỳ tuyển dụng CCVC trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã giao riêng tổng cộng 281 chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng đối tượng là học sinh người DTTS tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng và học sinh cử tuyển tốt nghiệp.

Từ khi có các Nghị định: 24/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010, 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và các quy định khác của Bộ Nội vụ, tổng số công chức cấp tỉnh, huyện người DTTS được tuyển dụng từ năm 2010 đến nay là 82 người; tổng số công chức cấp xã người DTTS được tuyển dụng từ năm 2012 đến nay là 187 người; Tổng số viên chức người DTTS được tuyển dụng từ năm 2012 đến nay là 328 người.

Qua triển khai thực hiện chính sách pháp luật trong đào tạo, sử dụng đối với đội ngũ CBCC,VC người DTTS trên địa bàn tỉnh thường xuyên được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ chủ chốt người DTTS sau khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy được năng lực bản thân trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương, đơn vị; công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch nguồn người DTTS được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quy trình và đảm bảo yêu cầu của quá trình đổi mới. Tỷ lệ CBCC,VC được bố trí vào các chức danh lãnh đạo đạt tỷ lệ cao; học sinh cử tuyển sau khi tốt nghiệp trở về địa phương được bố trí công tác đúng với chuyên môn được đào tạo và trong quá trình công tác đã thể hiện được những mặt tích cực, phát huy được hiệu quả trong công tác; công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho đồng bào vùng DTTS phù hợp với đặc điểm của địa phương đã được chú trọng...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như sau: chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã tuy có được nâng lên nhưng chưa đảm bảo theo yêu cầu chung (tỷ lệ đạt chuẩn ngạch và vị trí việc làm 40%); công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã chưa được tiến hành đồng bộ giữa số lượng, chất lượng và cơ cấu; các nhóm đối tượng CBCC ở mặt này hoặc mặt khác còn chưa đạt các tiêu chuẩn theo quy định, cần phải đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo tiêu chuẩn chung.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum xác định tiếp tục tập trung thực hiện tốt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như:

Thứ nhất, tăng cường công tác quy hoạch cán bộ DTTS làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Quy hoạch và bố trí người DTTS làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và cấp xã. Thường xuyên điều tra thống kê các đối tượng là con em người DTTS đã học xong chương trình đại học, cao đẳng học sinh cử tuyển ra trường để đưa vào quy hoạch, sử dụng, bổ sung vào nguồn cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc.

Thứ hai, bồi dưỡng, đào tạo CBCC trong diện quy hoạch để bổ nhiệm cán bộ DTTS đủ điều kiện vào các chức danh chủ chốt, đáp ứng yêu cầu giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đội ngũ cán bộ cấp xã nắm vững và vận dụng tốt kiến thức đã học vào chức trách, nhiệm vụ được giao ở từng lĩnh vực công tác cụ thể, đồng thời có kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho số cán bộ là người DTTS đi đào tạo cơ bản, chính quy, để có đội ngũ cán bộ nguồn vững chắc cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

 

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện việc bố trí, phân công công tác sinh viên cử tuyển và sinh viên người DTTS tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng ra trường.Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn hóa cán bộ, công chức cấp xã; sửa đổi bổ sung quy định về tiêu chuẩn chức danh để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và làm cơ sở cho việc triển khai quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng các chức danh cán bộ cấp xã.

Thứ tư, về chính sách, đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các quy định về quản lý, tuyển dụng, sử dụng đối với CBCC,VC người DTTS. Xây dựng chế độ chính sách đối với CBCC,VC người DTTS công tác ở những vùng khó khăn phù hợp với thực tế từng địa bàn, từng vùng nhằm khuyến khích và động viên khích lệ, thu hút được đội ngũ này tham gia công tác, phục vụ lâu dài ở địa phương, đơn vị.

Nguyễn Thanh Hưng

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 05/10/2018 Lượt xem : 174
Quay Về