Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai có hiệu quả chiến lược công tác dân tộc

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản. Trong thời gian qua, để triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo Quyết định 449/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS; tuyên truyền phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ thông tin, truyền thông vùng DTTS trên các lĩnh vực.

Kết quả cụ thể như sau:

Các cơ quan báo chí, truyền thông đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, thường xuyên cập nhật, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tin bài về công tác dân tộc và thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc như: báo Kon Tum thường kỳ, báo Kon Tum cuối tuần, báo ảnh dành cho đồng bào DTTS và báo Điện tử. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tích cực mở các chuyên mục tuyên truyền về nội dung chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc bằng nhiều hình thức thích hợp; tăng thời lượng phát sóng phản ánh một cách khách quan về tình hình sản xuất, đời sống, phát triển kinh tế- xã hội, an ninh trật tự vùng DTTS; những mô hình, gương điển hình tập thể, cá nhân người DTTS tiêu biểu trên các lĩnh vực; thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý Đảng lòng dân, vì chủ quyền an ninh biên giới, Quốc phòng toàn dân, an ninh Kon Tum. Tích cực cộng tác chương trình các thứ tiếng dân tộc phát trên kênh VTV5, VTV8 của Đài truyền hình Việt Nam... Ngoài ra, Đài Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum xây dựng các phim về quy trình bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh; các phim tuyên truyền thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS; phối hợp cấp phép xuất bản để Ban Dân tộc in ấn, phát hành hàng chục nội dung tờ rơi, pa nô, áp phích tuyên truyền đến hàng nghìn lượt người dân trong vùng đồng bào DTTS ...

 

Một buổi thông tin truyền thông về mô hình bình đẳng giới trong vùng DTTS trên địa bàn xã Đăk BLô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, tháng 8/2018

Thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin vè cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 5 lớp tập huấn cho cán bộ truyền thông cơ sở các xã thụ hưởng Chương trình 135, các xã có đông đồng bào DTTS sinh sống; xây dựng các trạm truyền thanh cấp xã; sản xuất các chương trình phát thanh phát trên sóng phát thanh địa phương; sản xuất các ấn phẩm thông tin và truyền thông phù hợp với đặc thù địa phương, văn hóa phong tục tập quán các dân tộc để cung cấp cho cơ sở; tổ chức phát lại các chương trình truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp, thực hiện công tác giám sát, nghiệm thụ, quản lý dự án.

Thực hiện Đề án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở tại 72/86 xã thuộc diện thụ hưởng Chương trình MTQG. Trong năm 2017, 2018 in, phát hành 350 tờ rơi áp phích, 810 cuốn sổ tay giảm nghèo về thông tin cung cấp cho 86 xã và cán bộ của 749 thôn. Thực hiện hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho vùng DTTS đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, nhất là đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa được hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích; góp phần giảm chi phí dịch vụ và thời gian đi lại cho người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh tổ chức 11 cuộc triễn lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” trên địa bàn tỉnh và một số huyện. Các cuộc triển lãm đã thu hút gần 20 nghìn lượt người đến tham quan với các nội dung triển lãm gồm nhiều bằng chứng, tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo trên; triển lãm còn trưng bày hình ảnh về các hoạt động của lãnh đạo, cán bộ, đại diện các tầng lớp nhân dân, các DTTS tiêu biểu đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Qua các cuộc triễn lãm đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề biển, đảo; tăng thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và quyết tâm đoàn kết bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Qua triển khai thực hiện chiến lược về công tác dân tộc về lĩnh vực thông tin và truyền thông, đến năm 2018 tỷ lệ xã có điểm bưu điện văn hóa xã đạt 81%; tỷ lệ người dân được nghe sóng phát thanh và xem truyền hình đạt 100%. Kết quả công tác truyền thông, tuyên truyền đã giúp các tầng lớp nhân dân, đồng bào DTTS được tiếp cận với các nguồn thông tin về mọi lĩnh vực, đời sống xã hội, nâng cao mức thụ hưởng đời sống tinh thần.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc lĩnh vực thông tin truyền thông vẫn còn gặp một số khó khăn đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về dân tộc, miền núi chưa toàn diện; phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền như: tài liệu, hệ thống đài truyền thanh cơ sở còn thiếu, xuống cấp; chưa kịp thời thay thế, sửa chữa hoặc duy tu bão dưỡng nên hiệu quả truyền thông có lúc chưa cao; các hoạt động tuyên truyền như pa nô, khẩu hiệu, xe loa lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho đồng bào các DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

Để góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin truyền thông cho vùng dân tộc và miền núi, cần thực hiện một số giaỉ pháp sau:

Thứ nhất, Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng cho đồng bào dân tộc; tuyên truyền khoa học kỹ thuật, mô hình phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS.

Thứ hai, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo công tác truyền thông, vận động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, phát thanh viên các cấp, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, thường xuyên cung cấp thông tin; tăng cường đầu tư và hỗ trợ trang thiết bị hiện đại để phục vụ truyền thông, vận động.

Thứ ba, Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương tình MTQG giảm nghèo bền vững; quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động ở Kon Tum. Thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho vùng DTTS đến năm 2020. Tăng cường năng lực cho các phóng viên, biên tập viên các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số . Đặc biệt, cần coi trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ truyền thông DTTS./.

Nguyễn Thanh Hưng

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 12/10/2018 Lượt xem : 182
Quay Về