Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
10:54 SA | 27/05/2015

Thực tế triển khai các chính sách dân tộc cho thấy, có những chính sách đã hết hiệu lực nhưng mục tiêu vẫn chưa hoàn thành. Một trong những nguyên nhân là nguồn vốn cho chính sách dân tộc chưa bảo đảm.

6:42 CH | 22/05/2015

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc khẳng định: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng nước ta”. Do vậy việc đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý, điều hành của cán bộ làm công tác dân tộc và cán bộ vùng dân tộc và miền núi là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, tăng cường năng lực cho cán bộ cơ sở trong thực thi chính sách của Nhà nước, góp phần thực hiện thành công chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

8:12 SA | 18/05/2015

Nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

11:59 CH | 21/04/2015

Vị trí, vai trò của già làng trong xã hội truyền thống và hiện nay, tiếp tục phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của già làng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

11:49 CH | 21/04/2015

7 năm thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2008-2014. Một số kết quả đạt được, hạn chế và đề xuất kiến nghị.

4:04 CH | 24/02/2015

Chương trình 135 là một trong những Chương trình, chính sách dân tộc lớn của Đảng và Nhà nước đối với vùng DTTS, trong năm 2014 tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện đạt được những kết quả hết sức khích lệ. Góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xoá đói giảm nghèo, thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình 135 năm 2015 cần có đánh giá cụ thể về những mặt đạt được, tồn tại hạn chế để đưa ra một số giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

 

Trang 10 trong 10Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  Tiếp   Cuối