Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
3:47 CH | 14/08/2017

Trong giai đoạn 2012-2015, tỉnh Kon Tum 61 xã và 50 thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, II được thụ hưởng Chương trình 135; các xã được đầu tư, hỗ trợ theo Chương trình 135 hầu hết ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; vùng đặc biệt khó khăn; dân cư phân bố không tập trung, thực trạng tình hình kinh tế và đời sống của người dân còn rất thấp, kinh tế - xã hội kém phát triển; sản xuất chủ yếu là nông, lâm nghiệp phần lớn diện tích còn quản canh năng suất rất thấp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ chưa phát triển, chưa tiếp cận được với thị trường tiêu thụ.

9:16 SA | 09/08/2017

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai cấp phát không thu tiền 18 loại ấn phẩm, báo, tạp chí với tổng số 35.285 tờ.

9:38 SA | 12/07/2017

Duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của hai dân tộc rất ít người là dân tộc Brâu và dân tộc Rơ Măm; xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần một cách bền vững; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các thôn, làng nơi sinh sống tập trung của hai dân tộc rất ít người.

9:20 SA | 05/07/2017

Chương trình 135 là một trong những chính sách dân tộc quan trọng nhất trong hệ thống chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước; Chương trình đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi, giảm nghèo nhanh bền vững, tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; những tồn tại, hạn chế; các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới

4:46 CH | 21/06/2017

Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, nhiều chủ trương chính sách đã được đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng, nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp; công tác phối hợp tuyên truyền của mặt trận, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai thực hiện các chương trình, dự án nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần xoá đói giảm nghèo, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi.

1:13 CH | 28/04/2017

Từ năm 2008 đến 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thực hiện đầu tư được 36/36 dự án định canh định cư, đạt 100% dự án được phê duyệt theo Quyết định 1342/QĐ-TTg với 1.307 hộ/5.968 khẩu đã được định canh định cư ổn định.

9:18 CH | 24/04/2017

Thống kê tại tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014- 2016 toàn tỉnh có 540 trường hợp tảo hôn ở 17 dân tộc khác nhau, trong đó DTTS là 506 cặp, chiếm 93,7% tổng số cặp tảo hôn ... Ngoài ra, toàn tỉnh có 5 trường hợp hôn nhân cận huyết thống, trong đó DTTS chiếm 100% các trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

10:25 SA | 29/03/2017

Trong những năm qua, cùng với các nguồn lực khác được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; từ năm 2012 đến năm 2016 tỉnh Kon Tum còn được ưu tiên hỗ trợ, bố trí từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len để đầu tư xây dựng các công trình cấp bách tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

4:22 CH | 15/03/2017

Kon Tum là một tỉnh miền núi, biên giới, đồng bào DTTS chiếm trên 53% dân số toàn tỉnh với 28 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đến năm 2017, toàn tỉnh có 804 người có uy tín theo quyết định 18, 56 của Thủ tướng Chính phủ sinh sống tại 98 xã, 651 thôn, làng (chiếm 96% tổng số xã, 75,3% tổng số thôn trên địa bàn tỉnh). Theo đó, người có uy tín được bầu chọn là già làng, trưởng thôn là 438 người, chiếm 54,5% tổng số người có uy tín được bầu chọn. Với đặc thù trên, trong những năm qua, già làng, thôn trưởng và người có uy tín trong vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh có vị trí, vai trò rất quan trọng.

1:31 CH | 10/03/2017

Theo phân định trình độ phát triển, đến năm 2016 tỉnh Kon Tum có 25 xã thuộc khu vực I, 19 xã khu vực II và 58 xã khu vực III. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng xây dựng và triển khai các chính sách dân tộc một cách hợp lý, hiệu quả, phù hợp cho từng khu vực nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trên địa bàn.

Trang 5 trong 10Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối