DANH BẠ ĐIỆN TỬ

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ thư điện tử
Lãnh đạo Ban    
1 Ka Ba Thành Trưởng Ban 02603.864.933
0975.165.999
kabathanh-kontum@chinhphu.vn
2 U Minh Nam Phó Trưởng Ban 02603.919.009
0982.247.756
uminhnam-kontum@chinhphu.vn
3 Y Hằng Phó Trưởng Ban 02603.915.048
0914.326.343
yhang-kontum@chinhphu.vn
4 Hà Hồng Duy Phó Trưởng Ban 02603.885.379
0914.804.679
hahongduy-kontum@chinhphu.vn
Văn phòng    
1 Nguyễn Thanh Hưng Chánh Văn phòng 02603.915.049
0985.748.459
dtkontum@cema.gov.vn
2 Rơ Châm Lê Phó Chánh Văn phòng 02603.915.049
0986.656.719
3 Kim Thị Thu Hồng Kế toán Trưởng 02603.915.049
0982.860.441
4 Nguyễn Thị Phượng Văn thư 02603.866.127
0979.512.297
5 Trần Thị Y Tú Chuyên viên 02603.915.049
0903.589.012
6 Lê Văn Thắng Lái xe 02603.866.127
0905.030.919
Phòng Chính sách Dân tộc    
1 Trần Văn Tấn Trưởng phòng 02603.866.126
0982.851.239

phongcsdt_bdtkontum@cema.gov.vn

2 Nguyễn T. Thanh Phước Phó Trưởng phòng 02603.915.047
0906.588.979
3 Nguyễn Xuân Lộc Chuyên viên 02603.866.126
01685.889.839
4 Phạm Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên 02603.915.047
0984.817.609
Thanh tra    
1 Đặng Quang Hưng Phó Chánh Thanh tra 02603.913.794
0982.447.025

thanhtra_bdtkontum@cema.gov.vn

2 Phan Xuân Cảnh Chuyên viên 02603.913.794
01684.709.778
Phòng Tuyên truyền Địa bàn    
1 Trần Thị Diệu Hằng Trưởng phòng 02603.913.761
0983.014.827
tranthidieuhang-kontum@chinhphu.vn
2 Bùi Văn Thắng Chuyên viên 02603.913.761
0963.802.913
phongttdb_bdtkontum@cema.gov.vn
3 Ksor H'Nhuên Chuyên viên 02603.913.761
0964.689.445