HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

TT Tiêu đề Ngày Thể loại Cơ quan ban hành Trích yếu
1
14/01/2011
Nghị định
Chính phủ
Nghị định về công tác dân tộc
TT Tiêu đề Ngày Thể loại Cơ quan ban hành Trích yếu
1
12/3/2013
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030
2
2356/QĐ-TTg
04/12/2013
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020
3

1285/KH-UBND

Hết hiệu lực, được thay thế bởi KH 2426

29/5/2014
Kế hoạch
UBND tỉnh Kon Tum
Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4
2426/KH-UBND
07/9/2017
Kế hoạch
UBND tỉnh Kon Tum
Triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020
TT Tiêu đề Ngày Thể loại Cơ quan ban hành Trích yếu
1
10/9/2014
Chỉ thị
Thủ tướng Chính phủ
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc
2
07/11/2014
Quyết định
Uỷ ban Dân tộc
Ban hành kế hoạch thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc
3
14/02/2015
Kế hoạch
UBND tỉnh Kon Tum
Thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
TT Tiêu đề Ngày Thể loại Cơ quan ban hành Trích yếu
1
10/9/2015
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
2
2425/KH-UBND
07/9/2017
Kế hoạch
UBND tỉnh Kon Tum
Triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
TT Tiêu đề Ngày Thể loại Cơ quan ban hành Trích yếu
1
03/11/2016
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020
2
582/QĐ-TTg
28/4/2017
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
 
Danh mục tỉnh Kon Tum (Kèm theo QĐ 582)

Các văn bản hết hiệu lực:

STT Tiêu đề Ngày Thể loại Cơ quan ban hành Trích yếu
1
18/7/2012
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
2
19/9/2013
Quyết định
Uỷ ban Dân tộc
Về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015
 
Danh mục tỉnh Kon Tum (Kèm theo QĐ 447)
STT Tiêu đề Ngày Thể loại Cơ quan ban hành Trích yếu
 
26/6/2014
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Về ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
STT Tiêu đề Ngày Thể loại Cơ quan ban hành Trích yếu
 
04/5/2010
Quyết định
UBND tỉnh Kon Tum
V/v ban hành định mức hỗ trợ và danh mục hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, máy móc thiết bị, công cụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch
 
04/4/2013
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
 
7/5/2013
Công văn
Uỷ ban Dân tộc
Về hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK năm 2013 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015
 
18/11/2013
Thông tư liên tịch
Uỷ ban Dân tộc - Bộ NNPTNT- Bộ KHĐT-Bộ Tài chính-Bộ Xây dựng
Hướng dẫn thực hiện chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn
 
10/12/2013
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015
 
18/12/2013
Quyết định
Uỷ ban Dân tộc
Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135
 
26/02/2014
Công văn
UBND tỉnh Kon Tum
V/v triển khai chương trình 135 giai đoạn III (2012-2015)
 
06/6/2014
Công văn
UBND tỉnh Kon Tum
V/v hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135
 
05/11/2014
Kế hoạch
UBND tỉnh Kon Tum
Triển khai thực hiện chương trình 135 giai đoạn III quí IV và năm 2015
 
05/12/2014
Thông tư
Bộ NNPTNT
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn
 
12/12/2014
Công văn
Uỷ ban Dân tộc
V/v hướng dẫn chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình theo TT 02 của BXD
 
23/12/2014
Quyết định
UBND tỉnh Kon Tum
Về ban hành tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 theo mức độ khó khăn (hệ số K) giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 
06/4/2015
Công văn
Uỷ ban Dân tộc
Về việc triển khai thực hiện Chương trình, chính sách dân tộc năm 2015
 
27/4/2015
Quyết định
UBND tỉnh Kon Tum
Ban hành định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và danh mục hỗ trợ một số loại cây trồng, vật nuôi, máy móc thiết bị, công cụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 theo Quyết định số 5
 
14/5/2015
Công văn
UBND tỉnh Kon Tum
Về việc đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2015
 
01/02/2016
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016
 
25/02/2016
Công văn
Uỷ ban Dân tộc
Về việc triển khai thực hiện Chương trình 135 năm 2016
  15/2017/TT-BTC
15/02/2017
Thông tư
Bộ Tài chính
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
 
16/2/2017
Quyết định
UBND tỉnh Kon Tum
Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ
 
22/02/2017
Công văn
Uỷ ban Dân tộc
Về việc thực hiện chương trình 135 năm 2017
 
10/5/2017
Thông tư
Uỷ ban Dân tộc
Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
 
20/6/2017
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã BG, xã ATK vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
  414/QĐ-UBDT
11/7/2017
Quyết định
Uỷ ban Dân tộc
Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
  18/2017/TT-BNNPTNT
09/10/2017
Thông tư
Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
TT Tiêu đề Ngày Thể loại Cơ quan ban hành Trích yếu
1
31/10/2016
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.
2
22/5/2017
Thông tư
Uỷ ban Dân tộc
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020
3
12/6/2017
Công văn
Ban Dân tộc tỉnh
Về việc hướng dẫn rà soát, xác định đối tượng, nội dung, nhu cầu vốn để xây dựng Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
TT Tiêu đề Ngày Thể loại Cơ quan ban hành Trích yếu
1
07/8/2009
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
2
08/01/2010
Thông tư liên tịch
Uỷ ban Dân tộc - Bộ Tài chính
Về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
3
22/03/2010
Công văn
UBND tỉnh Kon Tum
Về việc thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
4
13/4/2010
Hướng dẫn liên ngành
Ban Dân tộc- Sở Tài chính
Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách theo Quyết định 102/TTg
5
01/8/2011
Công văn
UBND tỉnh Kon Tum
Về việc hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg
TT Tiêu đề Ngày Thể loại Cơ quan ban hành Trích yếu
1
18/3/2011
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
2
16/12/2011
Thông tư liên tịch
Uỷ ban Dân tộc - Bộ Tài chính
Về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
3
07/10/2013
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
4
10/01/2014
Thông tư liên tịch
Uỷ ban Dân tộc - Bộ Tài chính
Về quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
TT Tiêu đề Ngày Thể loại Cơ quan ban hành Trích yếu
1
2086/QĐ-TTg
31/10/2016
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các DTTS rất ít người giai đoạn 2016-2025
2
941b/QĐ-UBND
20/9/2017
Quyết định
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội DTTS rất ít người Brâu tỉnh Kon Tum đến năm 2025
3
941c/QĐ-UBND
20/9/2017
Quyết định
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội DTTS rất ít người Rơ Măm tỉnh Kon Tum đến năm 2025
TT Tiêu đề Ngày Thể loại Cơ quan ban hành Trích yếu
1
1860/QĐ-TTg
23/11/2017
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp Ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”
2
1443/UBDT-TT
28/12/2017
Công văn
Uỷ ban Dân tộc
Về việc triển khai Quyết định 1860/QĐ-TTg