DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH KON TUM
(Theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum)

 

STT
Tên thủ tục hành chính
   
1
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
Chi tiết
Mẫu đơn khiếu nại
2
Thủ tục giải quyết tố cáo
Chi tiết
 
3
Thủ tục tiếp công dân
Chi tiết
Mẫu đơn khiếu nại
4
Thủ tục xử lý đơn thư
Chi tiết
Mẫu đơn khiếu nại