Bạn đang ở :   Thống kê công tác dân tộc
    Đăng Nhập
10:09 SA | 19/10/2017

 

1:10 CH | 30/08/2016

Sổ tay hướng dẫn cách ghi biểu báo cáo, danh mục phiếu báo cáo thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc

1:31 CH | 24/05/2016

Thực hiện triển khai Thông tư số 03/2015/TT-UBDT, ngày 15/12/2015 của Ủy ban Dân tộc quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định của Ủy ban Dân tộc nêu tại văn bản trên.

9:01 SA | 26/02/2016

Ngày 17/02/2016, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã ban hành Thông báo số 03/TB-BDT về số liệu thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Việc xác định chính xác đơn vị hành chính, đặc biệt là xác định các thôn, làng đồng bào dân tộc nhằm làm cơ sở xây dựng bộ dữ liệu chính thống về các thôn, làng đồng bào dân tộc nhằm phục vụ cho việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

5:38 CH | 02/04/2015

Ngày 10/12/2014, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 06/2014/TT-UBDT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

2:52 CH | 24/02/2015