Bạn đang ở :   Thống kê công tác dân tộc
    Đăng Nhập
THỐNG KÊ CÔNG TÁC DÂN TỘC

Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh

Thực hiện triển khai Thông tư số 03/2015/TT-UBDT, ngày 15/12/2015 của Ủy ban Dân tộc quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định của Ủy ban Dân tộc nêu tại văn bản trên.

Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc gồm các quy định về danh mục biểu mẫu báo cáo (gồm 30 mẫu biểu), giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê, nội dung thông tin, hướng dẫn cách ghi biểu và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016, được triển khai thực hiện trên địa bàn 52 tỉnh, thành phố nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhằm thu thập thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê được quy định tại Thông tư 06/2014/TT-UBDT, ngày 10/12/2014 của Ủy ban Dân tộc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 450/UBND-VX, ngày 08/03/2016, giao Ban Dân tộc là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thu thập thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo Uỷ ban Dân tộc theo biểu mẫu quy định tại Thông tư nêu trên; đồng thời, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua Cục thống kê tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc đã có công văn số 87/BDT-TTĐB, ngày 18/3/2016 yêu cầu về thời gian, phân công công việc cụ thể tại từng biểu mẫu báo cáo để các Sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện theo dõi, thu thập, cung cấp thông tin thống kê bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê và báo cáo kết quả số liệu thống kê đối với tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của đơn vị mình. Định kỳ, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê theo các tiêu chí thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê gửi về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc) để tổng hợp. Đồng thời, Ban Dân tộc đề nghị các Sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phù hợp với cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện Thông tư 03/2015/TT-UBDT, ngày 15/12/2015 về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để triển khai có hiệu quả Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc đáp ứng yêu cầu công tác thống kê ở Trung ương và địa phương nói riêng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc nói chung; góp phần tạo lập hệ thống thông tin thống kê tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả; Xây dựng, hoàn thiện bộ máy tổ chức thu thập số liệu thống kê về công tác dân tộc và đội ngũ người làm công tác thống kê dân tộc theo hướng hiện đại, chất lượng từ Trung ương tới địa phương. Vừa qua, Uỷ ban Dân tộc phối hợp với Tổng Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị, hội thảo nghiệp vụ thống kê công tác dân tộc năm 2016 cho cán bộ làm công tác thống kê của Uỷ ban Dân tộc, lãnh đạo Ban Dân tộc của 52 cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh và Cục Thống kê tỉnh vùng dân tộc thiểu số. Tại hội nghị, các đại biểu tham gia tập huấn đã được nghe giới thiệu phần mềm báo cáo thống kê công tác dân tộc; đưa ra các ý kiến đóng góp, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương. Thông qua hội nghị này, Ủy ban Dân tộc đã triển khai kế hoạch, chương trình phối hợp năm 2016 - 2017 giữa Ủy ban Dân tộc và Tổng Cục Thống kê về công tác thống kê dân tộc. Nội dung của chương trình phối hợp giữa hai đơn vị cụ thể là: trong 02 năm 2016 và 2017, Cục Thống kê trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ Ban Dân tộc triển khai công tác thống kê dân tộc và Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thống kê cho các Ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh.

Trần Thị Y Tú

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 24/05/2016 Lượt xem : 2745
Quay Về