Bạn đang ở :   Thống kê công tác dân tộc
    Đăng Nhập
THỐNG KÊ CÔNG TÁC DÂN TỘC

Thông tư số 06/2014/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

Ngày 10/12/2014, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 06/2014/TT-UBDT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

     Để việc triển khai Thông tư số 06/2014/TT-UBDT được kịp thời, Ủy ban nhân dân tỉnh có phiếu báo số 39/PB-VX, ngày 7/01/2015 giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-UBDT trên địa bàn tỉnh.

     Về mục tiêu của Thông tư nhằm tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả công tác dân tộc để thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước làm cơ sở cho việc đánh giá, dự báo, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và công tác dân tộc trong từng thời kỳ.

     Về danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc bao gồm có 16 nhóm/119 chỉ tiêu liên quan đến người dân tộc thiểu số.

     Để thu thập, tổng hợp 16 nhóm/119 chỉ tiêu thông tin thống kê, các chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc. Ngày 19/03/2015, Ban Dân tộc đã có văn bản (tại Công văn số 86/BDT-TTPC) trình UBND tỉnh để Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê, các chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đây sẽ là số liệu chính thức được công bố về danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, phục vụ cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh sử dụng trong công tác chuyên môn và cung cấp cho Ủy ban Dân tộc công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc trên phạm vi cả nước./.

Nguyễn Thị Thanh Phước

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 02/04/2015 Lượt xem : 1974
Quay Về