Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
4:21 CH | 11/10/2018

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước giao năm 2018 thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện để Chương trình.

4:18 CH | 11/10/2018

Trong tháng 9-2018, cùng với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, vận động giúp đồng bào các dân tộc biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

8:52 CH | 28/09/2018

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Ngày 10-9-2018, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

4:45 CH | 07/09/2018

Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội xóa đói, giảm nghèo của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Cơ sở hạ tầng các huyện, xã nghèo, khó khăn được cải thiện, các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường lớp học đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn các huyện nghèo, các xã khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân.

4:22 CH | 07/09/2018

Toàn tỉnh có 9 huyện và 01 thành phố có 874 thôn (làng) với 102 xã, phường, thị trấn. Những năm qua, công tác dân tộc đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

3:58 CH | 07/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 360/KH-MTTQ-BTT ngày 25/6/2018; Thông báo số 56/TB-MTTQ-BTT ngày 25/7/2018; từ ngày 14/8/2018 đến ngày 30/8/2018 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành giám sát kết quả triển khai thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn 4 huyện: Sa Thầy, Kon Plong, Tu Mơ Rông, Đăk Glei.

2:50 CH | 29/08/2018

Ngày 22 tháng 8 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1062/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

10:57 CH | 23/08/2018

Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 3682/BNV-TL về việc chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020

8:43 SA | 16/08/2018

Ngày 07 tháng 8 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 965/QĐ-TTg Sửa đổi bổ sung Điều 3 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020

5:25 CH | 14/08/2018

Ngày 25/7/2018, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch số 2049/KH-UBND thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020.

Trang 1 trong 20Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối