Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

TP Kon Tum ban hành KH thực hiện Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc

Ngày 25-6-2018, UBND thành phố Kon Tum ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 1348/KH-UBND của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02-04-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa thành phố Kon Tum.

Mục đích của kế hoạch nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 1348 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 14 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa thành phố Kon Tum. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành; vận động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc.

Kế hoạch đề ra sáu nhiệm vụ như sau: (1)Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vùng DTTS, nhất là các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến dân tộc, tôn giáo; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây rối, làm mất ổn định an ninh - chính trị - trật tự xã hội trên địa bàn (2) Tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS (3) Tiếp tục triển khai, từng bước đổi mới nhân rộng các mô hình, điển hình các cơ quan, đơn vị kết nghĩa theo Quyết định 176-QĐ/TU ngày 29-10- 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum (4) Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 25-8-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người DTTS đến năm 2020(5) Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội trong việc triển khai các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc; (6) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện công tác dân tộc của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 1348/KH-UBND ngày 31-5-2018 của UBND tỉnh Kon Tum. Giao Phòng Dân tộc thành phố chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND-UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả.

Nguyễn Thanh Hưng

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 02/07/2018 Lượt xem : 309
Quay Về