Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025

Ngày 26-6-2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025.

Theo đó, đối tượng bồi dưỡng là CBCCVC trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; CBCCVC công tác tại địa bàn có đông đồng bào DTTS; cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS, gồm 4 nhóm đối tượng sau: Nhóm đối tượng 1 bao gồm: Thứ trưởng; Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng và tương đương trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy ở địa bàn đông đồng bào DTTS.

Nhóm đối tượng 2 bao gồm: Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương trực tiếp theo dõi công tác dân tộc; Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện); Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy ở địa bàn đông đồng bào DTTS.

Nhóm đối tượng 3 bao gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp theo dõi công tác dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT, THCS, tiểu học nội trú, bán trú ở địa bàn đông đồng bào DTTS.

Nhóm đối tượng 4 bao gồm: CCVC trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; CCVC trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn ở địa bàn đông đồng bào DTTS.

Mục tiêu của Đề án, nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa DTTS, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC làm công tác dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS phát triển kinh tế- xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Một số mục tiêu cụ thể, đến năm 2020, phấn đấu tối thiểu 80% CBCC thuộc nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2 của Bộ, ngành trung ương được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc. Tối thiểu 60% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của Bộ, ngành trung ương được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc. Tối thiểu 50% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của địa phương được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc. Tối thiểu 20% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS được bồi dưỡng tiếng DTTS.

Đến năm 2025, phấn đấu tối thiểu 90% CBCC thuộc nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2 của Bộ, ngành trung ương được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc. Tối thiểu 90% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của Bộ, ngành trung ương được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc. Tối thiểu 80% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của địa phương được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc. Tối thiểu 80% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS được bồi dưỡng tiếng DTTS.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc là cơ quan thường trực Đề án, có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các Bộ ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

Nguyễn Thanh Hưng

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 06/07/2018 Lượt xem : 209
Quay Về