Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Kế hoạch kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền DSVH truyền thống điển hình các DTTS

Ngày 25/7/2018, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch số 2049/KH-UBND thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020.

Đây là một trong những nội dung nhiệm vụ triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành tại kế hoạch số 2426/KH-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh.


Lễ hội của người Ba Na làng Kon KTu, xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum (Ảnh: Nghĩa Hà/Cổng TTĐT Kon Tum)

Việc thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số nhằm mục đích giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Kon Tum; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của toàn xã hội, các chủ thể văn hóa và các tổ chức, cá nhân liên quan; bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống một cách lâu dài, bền vững đồng thời giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số của địa phương; thu hút sự quan tâm, trải nghiệm của người dân.

Kế hoạch thực hiện đối với di sản văn hóa truyền thống điển hình của 07 dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh gồm Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Giẻ - Triêng, Brâu, Rơ Măm và Hrê giai đoạn 2018 - 2020.

Việc kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số bao gồm 05 dự án gồm:

(1) Nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân lực trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum;

(2) Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum;

(3) Sưu tầm, bảo quản, trưng bày di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum;

(4) Giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum;

(5) Xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện./.

Bùi Văn Thắng

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 14/08/2018 Lượt xem : 235
Quay Về