Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018

Ngày 07 tháng 8 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 965/QĐ-TTg Sửa đổi bổ sung Điều 3 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020


Ảnh minh họa

Ngày 07 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 275/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo; theo đó, Quyết định quy định tại Điều 3. Nguồn vốn thực hiện:

(1) Ngân sách trung ương bảo đảm hỗ trợ thực hiện các cơ chế, chính sách quy định tại Điều 2 Quyết định này đối với các huyện nghèo (trừ các huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa) và huyện thoát nghèo từ nguồn ngân sách bố trí thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg.

(2) Tỉnh Khánh Hòa bảo đảm từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác trên địa bàn để hỗ trợ cho huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh thực hiện các cơ chế, chính sách với định mức tối thiểu như đối với các huyện nghèo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định.

Nay, Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 như sau: Ngân sách trung ương đảm bảo hỗ trợ thực hiện các cơ chế, chính sách quy định tại Điều 2 Quyết định này đối với các huyện nghèo và huyện thoát nghèo từ nguồn ngân sách bố trí thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị định số 30a/2008/NĐ-CP và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1772/QĐ-TTg.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Nguyễn Xuân Lộc

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 16/08/2018 Lượt xem : 285
Quay Về