Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

Ngày 22 tháng 8 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1062/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020


Ảnh Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum năm 2014

Theo đó, Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

(i) Mục đích của Đại hội nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

(ii) Đại hội cũng là dịp tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2009 - 2019; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2009-2019; từ đó rút ra kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030.

(iii) Đây cũng là diễn đàn học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào sự đồng thuận của nhân dân. Các đại biểu tham gia Đại hội phải tiêu biểu, đại diện cho 53 dân tộc thiểu số thuộc mọi thành phần, vùng miền, lĩnh vực của đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ Đại hội các cấp.

Nội dung của Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới từ đại hội lần trước đến đại hội lần này; kết quả thực hiện quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp.

Thời gian tổ chức Đại hội các cấp như sau: (i) Cấp huyện được tổ chức trong 01 ngày, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2019; (ii) Cấp tỉnh được tổ chức từ 1,5 ngày đến 2 ngày, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11năm 2019; (iii) Toàn quốc được tổ chức trong 3 ngày vào cuối quý I hoặc đầu quý II năm 2020.

Nguồn kinh phí thực hiện Đại hội các cấp: (i) Được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách; các nguồn kinh phí huy động, tài trợ hợp pháp khác từ cộng đồng, doanh nghiệp, tài trợ của nước ngoài và các tổ chức quốc tế; (ii) Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, đề nghị Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cấp bổ sung để chi phục vụ các hoạt động của Đại hội, theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh, huyện do Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp làm trưởng ban; thành viên gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cùng cấp có liên quan...

Nguyễn Xuân Lộc

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 29/08/2018 Lượt xem : 200
Quay Về