Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Thiết kế mẫu các loại công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các CT MTQG tỉnh Kon Tum

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1071/QĐ-UBND về thiết kế mẫu các loại công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Theo Quyết định này, thiết kế mẫu 7 loại công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh, gồm: (1) Bê tông hóa công trình giao thông; (2) Kiên cố hóa kênh mương nội đồng; (3) Nhà văn hóa thôn, gồm: Nhà rông, nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, hội trường sinh hoạt văn hóa của đồng bào người kinh; (4) Khu thể thao thôn, xã; (5) Lớp học mầm non được xây ở các thôn; (6) Lớp học bậc tiểu học được xây dựng ở các thôn; (7) Giếng nước sinh hoạt.

Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp: (i) Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế các thiết kế mẫu, dự toán mẫu đã được ban hành tại Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh về Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020 và Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh về ban hành thiết kế mẫu các loại công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; (ii) Đối với các dự án đang triển khai thực hiện áp dụng thiết kế mẫu, dự toán mẫu theo quy định tại Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán của dự án thì áp dụng thiết kế mẫu, dự toán mẫu theo quy định tại Quyết định này; (iii) Đối với các dự án đang triển khai thực hiện áp dụng thiết kế mẫu, dự toán mẫu theo quy định tại Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng thiết kế mẫu, dự toán mẫu đã được phê duyệt đến khi hoàn thành dự án./.

Nguyễn Xuân Lộc

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 23/10/2018 Lượt xem : 174
Quay Về