Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
3:06 CH | 29/05/2018

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/BTCCTĐTBL, ngày 03-01-2018 của Ban Tổ chức Chương trình “Điểm tựa bản làng” về bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để vinh danh trong Chương trình “Điểm tựa bản làng”; Quyết định số 435/QĐ-UBND, ngày 05/5/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng bình chọn người có uy tín cho Chương trình “Điểm tựa bản làng”;

8:40 SA | 25/05/2018

Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2022 giữa Ban Dân tộc và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngày 27-4-2018, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (được giao nhiệm vụ theo dõi công tác dân tộc trên địa bàn huyện) và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H'Drai (được giao nhiệm vụ theo dõi công tác văn hóa, thông tin) ban hành Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn huyện.

7:43 SA | 18/05/2018

Thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02-04-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ngày 23-4-2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị. Đây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này.

10:38 CH | 17/05/2018

Ngày 17/4//2018, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum năm 2018.

10:34 CH | 17/05/2018

Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2021 giữa Ban Dân tộc và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số. Ngày 16/4/2018, Ban Dân tộc tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp triển khai công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

9:57 CH | 17/05/2018

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh thời gian đến. Ngày 02-04-2018, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

9:19 CH | 17/05/2018

Ngày 06/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

2:33 CH | 16/05/2018

Ngày 05 tháng 03 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

2:30 CH | 16/05/2018

Năm 2017, Tỉnh Kon Tum được Trung ương bố trí phân bổ 12.000 triệu đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ AiLen (năm tài khóa 2016) để đầu tư xây dựng 6 công trình cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3:35 CH | 16/01/2018

Ngày 05/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Trong đó, trẻ em mẫu giáo ở xã, thôn ĐBKK vùng DTTS và miền núi; thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ là một trong những đối tượng thụ hưởng chính của chính sách này.

Trang 5 trong 21Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối