Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
1:19 CH | 02/11/2017

Căn cứ Kế hoạch số 2426/KH-UBND, ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020. Theo đó, ngày 25-10-2017 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1976 triển khai Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2017- 2020.

3:56 CH | 27/10/2017

Ngày 10/10/2017, UBND huyện Đăk Glei ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện.

10:49 SA | 06/10/2017

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 941b/QĐ-UBND và Quyết định số 941c/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu và Rơ Măm tỉnh Kon Tum đến năm 2025.

3:09 CH | 27/09/2017

UBND huyện Kon Rẫy vừa ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 tổ chức Hội nghị chuyên đề và triển khai mô hình điểm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2017 trên địa bàn huyện.

1:04 CH | 26/09/2017

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 941a/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020”.

10:06 CH | 24/09/2017

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2425/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg , ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

12:03 CH | 10/09/2017

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2426/KH-UBND triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020.

9:39 SA | 26/08/2017

Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”.

7:19 SA | 07/08/2017

Ngày 21 tháng 7 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

7:54 SA | 24/07/2017

Ngày 11 tháng 7 năm 2017, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBDT Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Trang 6 trong 20Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp   Cuối